Overige belangrijke zaken

Inschrijfformulier.
Zie hier voor het inschrijfformulier (doc) of inschrijfformulier (pdf)

Bij een organisatie hoort natuurlijk ook een financiele kant, niet alleen voor de organisatie zelf, maar ook voor de leden van de organisatie.

De contributie.
De contributie bedraagt 95,- (euro) (inclusief bijdrage v/d weekendkampen) per lid per jaar. Het zomerkamp, deelname aan de Zutphense avondvierdaagse en de Airborne-wandeltocht vallen buiten deze contributie. De contributie gaat in op de eerste van de maand volgende op de introductieperiode van 4 weken. Voor de inning van de contributie zal een nota toe gezonden worden. De contributie kan worden voldaan op rekening van:

de Stichting ter behartiging van de belangen van de Chr. Scoutinggroep Jan van Riebeeck: Postgiro: 2826317

Het is ook mogelijk om de contributie automatisch te laten innen door middel van een automatische incasso. Zie hiervoor het incasso formulier (doc) of incasso formulier (pdf)

Van leiding en bestuursleden wordt verwacht dat zij als vrijwillige bijdrage de helft van de jaarlijkse contributie betalen. Het beeindigen van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie Akela. Beeindiging kan per kwartaal plaatsvinden.

Sexuele intimidatie
Het protocol "Wat te doen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik", dat is opgesteld door Scouting Nederland, is in onze groepsraad behandeld. In dit protocol staat duidelijk hoe te handelen. De groepsvoorzitter is hiervoor aangewezen als contactpersoon. Wij hopen echter dat het nooit gebruikt hoeft te worden. De groepsraad is daarbij van mening dat het in de omgang met kinderen niet ten koste van de spontaniteit mag gaan.

Verzekeringen
De vereniging Scouting Nederland heeft twee verzekeringen afgesloten voor alle bij haar aangesloten leden. Dit zijn:
DE ONGEVALLENVERZEKERING. Wanneer een lid tijdens de groepsbijeenkomst een ongeval overkomt, dan kunnen de kosten voor het herstel hiervan bij scouting worden gedeclareerd voor zover uw eigen ziektekostenverzekering deze kosten niet vergoedt. Onder deze dekking valt ook het gaan van huis naar de bijeenkomst en terug, vanaf ten hoogste 1 uur voor aanvang tot ten hoogste 1 uur na afloop. Voor zover de leiding nog geen contact met u heeft opgenomen, dient contact te worden opgenomen met de groepsvoorzitter. Aanmelding van het ongeval kan bij scouting alleen via het groepsbestuur.
DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING. Wanneer een lid aan derden schade veroorzaakt tijdens de groepsbijeenkomst (opkomst) en het lid wordt hiervoor aansprakelijk gesteld, dient er direct met de leiding of bestuur contact te worden opgenomen.