Het bestuur en hoe zij werkt

De groep bestaat uit een aantal speleenheden (ook wel speltakken genoemd. Een speleenheid bestaat uit een aantal juniorleden en een stafteam. Dit stafteam wordt gevormd door de leid(st)ers en de teamleid(st)ers. Alle personen die in een groep leiding geven, zijn lid van de groepsraad. De groepsraad is het overlegorgaan voor alle groepszaken en draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken binnen de groep. Zij maken het groepsbeleid. Vele functies vloeien hieruit voort; bijvoorbeeld

 • - het coordineren van de activiteiten van de diverse speltakken.
 • - het uitdragen van de christelijke signatuur van de groep
 • - het onderhouden van contacten met ouders en andere scoutinggroepen
 • - het goedkeuren van het activiteitenjaarplan en het jaarverslag.

Dat beleid wordt voorbereid en uitgevoerd door het groepsbestuur (ook wel dagelijks bestuur genoemd. De leden van de groepsraad worden voor een termijn van drie jaar gekozen. Herverkiezing is mogelijk. De leden van het groepsbestuur worden door en eventueel uit de leden van de groepsraad in functie gekozen.

Het groepsbestuur heeft als functie:

 • - de zorg voor de realisering van de doelstelling van de groep
 • - het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep.
 • - het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de leiding.
 • - het coordineren van de activiteiten van de speltakken.

Onder verantwoordelijkheid van het groepsbestuur draagt het stafteam zorg voor:

 • - de uitvoering van het spel van verkennen in de eigen speltak;
 • - het voorbereiden/programmeren van bijeenkomsten van de speltak;
 • - het onderhouden van contacten met de ouders;
 • - het doorgeven van de ledenadministratie aan het secretariaat.

De groepsbegeleider is belast met de persoonlijke begeleiding van de (team)leid(st)ers. Tevens heeft hij/zij de taak de leid(st)ers te begeleiden tijdens hun trainingsroute en doet daarin actief mee.

Meerdere scoutinggroepen vormen een regio. Onze regio heet Oude Graafland. Er worden tal van activiteiten georganiseerd.